Historia

   Dzieło Pana Doktora Władysława Lipeckiego zapoczątkowane w roku 1993 wydaniem pierwszego tomu Rocznika Medycznego i rozwinięte w postaci 14 tomów - pierwszego medycznego czasopisma naukowego na Warmii i Mazurach - jest kontynuowane.
   Decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 20 maja 2009 roku powołano nowy skład Kolegium Redakcyjnego Rocznika Medycznego: przewodniczącego, 2 sekretarzy i 24 członków, lekarzy z naszego środowiska i naukowców z naszego Uniwersytetu.
W dniu 18 czerwca 2009 roku po spotkaniach w gronie Rady Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz po uzgodnieniach Kolegium Redakcyjnego, które odbyło się w Izbie Lekarskiej w Olsztynie, a które otworzyła sekretarz OIL Dr Anna Lella, zapadły pierwsze ustalenia.
Polskie Towarzystwo Lekarskie - Oddział Regionalny w Olsztynie, Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska a także patronat naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zapewnią możliwość dalszego, cyklicznego ukazywania się kolejnych tomów naszego periodyku medycznego.
    Celami nowego Kolegium Redakcyjnego Polish Annals of Medicine (Pol. Ann. Med.) będą:
- stworzenie interdyscyplinarnego czasopisma medycznego, publikującego artykuły oryginalne (kliniczne i doświadczalne), kazuistyczne, przeglądowe i poglądowe, a także prace doktorskie i habilitacyjne oraz komentarze i recenzje naukowe, raporty z kongresów, zjazdów i sympozjów naukowych,
- umożliwienie publikowania przede wszystkim autorom naszego regionu, artykułów naukowych w dziedzinach medycznych i pokrewnych,
- skierowanie oferty aktywności naukowej zwłaszcza do autorów młodego pokolenia,
- zainteresowanie naszym czasopismem naukowym autorów z innych regionów kraju,
- pobudzanie życia naukowego i integrującego ośrodki medyczne, kliniczne i teoretyczne w regionie,
- promowanie artykułów we współpracy wieloośrodkowej krajowej i zagranicznej.
   Aby realnie przybliżyć awans naukowy, zawodowy i specjalistyczny naszych kolegów, pragniemy stworzyć czasopismo atrakcyjne pod względem jego wartości naukowej, ocenianej w punktacji ogólnopolskiej Komitetu Badań Naukowych - KBN, znajdujące się w bazie Medline i PubMed, a docelowo na tzw. Liście Filadelfijskiej. Możliwość publikowania w czasopiśmie medycznym o wysokiej randze naukowej jest naturalnym stymulatorem rozwoju osobistego i całej naszej społeczności w regionie. Wydział Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sposób oczywisty ułatwia ten rozwój. Obecność wielu przedstawicieli tego wydziału w Kolegium Redakcyjnym naszego czasopisma, a w przyszłości także naukowców zagranicznych, będzie gwarantem rosnącego znaczenia Polish Annals of Medicine.
    Wspólnie będziemy tworzyć nasze czasopismo naukowe. Wspólnie będziemy dbać o jego rozwój i wspólnie z tego rozwoju będziemy korzystać. Przede wszystkim młodzi adepci nauk medycznych i pokrewnych będą mieli możliwość wzbogacania swojego dorobku naukowego, umożliwiającego osiąganie kolejnych stopni naukowych.
Kolegium Redakcyjne stawia przed sobą następujące zadania:
- podniesienie punktacji KBN (dotychczas 1 pkt KBN) naszego czasopisma, poprzez;
- publikowanie artykułów naukowych w wersji polskiej z tytułem, abstraktem strukturalnym, podpisami tabel i rycin w wersji dwujęzycznej (polski i angielski),
- umieszczenie na stronie internetowej czasopisma z publikowanymi artykułami,
- nadanie ogólnopolskiego charakteru czasopisma,
- drukowanie manuskryptów zagranicznych.
   Rozpoczęte wizjonerskie, wielkie dzieło Pana Doktora Władysława Lipeckiego w postaci wydanych czternastu tomów Rocznika Medycznego nieprzerwanie w latach 1993-2007 zapoczątkowało niekwestionowany rozwój życia naukowego w województwie warmińsko-mazurskim. Umożliwiło to wielu nam rozpoczęcie przygody naukowej. Doktor Lipecki jako przewodniczący Komitetu Redakcyjnego był osobiście niezmiernie zaangażowany i konsekwentny w realizacji podjętego zadania. Był przede wszystkim wspaniałym organizatorem i nauczycielem. Jego rzetelność, sprawiedliwość i dobroć były dla nas bardzo cenne i wyjątkowe. Także te czasopismo stworzył dla nas, z myślą o naszym rozwoju naukowym i zawodowym. Doświadczając tej niezwykłej i bezinteresownej pomocy Doktora Lipeckiego, także i ja opublikowałem tutaj moje pierwsze, często niedoskonałe opracowania. Stała i niezmienna przychylność Doktora towarzyszyła moim pierwszym doświadczeniom publicystycznym oraz dalszemu rozwojowi naukowemu, w którym zawsze czułem Jego życzliwość.

    Następnym wyraźnym krokiem Komitetu Naukowego było wydanie tomu 17 w roku 2010 w całości w wersji angielskiej. Czasopismo nasze stopniowo nabierało charakteru czxasopismapisma angielskojęzycznego. Wydanie 2008 zawiera 1 artykuł angielskojęzyczny z Rosji. Wydanie 2009 zawiera już 2 artykuły angielskojęzyczne w tym z Białorusi oraz we współpracy z autorami z USA i Grenady. Ukazał się też artykuł we współpracy z autorami z Meksyku. Wydanie 2010 zawiera już wszystkie artykuły w języku angielskim, a wśród nich są 3 prace z Litwy, także we współpracy z autorami ze Szwecji i Chin, 1 z Holandii i 1 z Izraela. Wydanie 2011 zawiera 1 artykuł z Białorusi i 1 we współpracy z Maksykiem awydanie 2012 zawiera 2 artykuły z Niemiec, 1 z Rosji, 1 z Białorusi i 1 z Litwy. We wszystkich nowych tomach 2008, 2009, 2010 oraz 2011 i 2012 opublikowane są artykuły pochodzące także z różnych ośrodków naukowych w Polsce.

   W 2008 roku przyjąłem z zaszczytem, ale i równocześnie z poczuciem odpowiedzialności propozycję kontynuacji dzieła Doktora Władysława Lipeckiego. Czuję się wielce zobowiązany rozwijać Jego wizję. Z aktywną pomocą całego Kolegium Redakcyjnego wierzę w pomyślność realizacji nakreślonych celów. Satysfakcją naszą będą nadsyłane Państwa artykuły i rozwój naukowy zwłaszcza najmłodszych Kolegów.

Redaktor Naczelny
Polish Annals of Medicine
Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski