Procedura recenzowania PDF Drukuj Email

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych
recenzentów spoza jednostki.
2. Jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość
autora pracy.
3. Recenzja oparta jest na modelu tzw. double-blind review proces, gdzie autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem dopuszczającym artykuł do publikacji lub jego odrzuceniem.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

 

Arkusz oceny pracy przeznaczonej do druku